Reklamační řád do 05.09.2020

 

Reklamace E-shopu Mavall.cz se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Mavall Solutions, s.r.o.

Společnost Mavall Solutions, s.r.o., se sídlem Krynická 503/25, 181 00 Praha 8 – Troja, IČO: 07137346, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295251 (dále jen „společnost Mavall“) vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „Občanský zákoník“) tento Reklamační řád, kterým upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv kupujícího z vadného plnění.

 

Předvedení věci při prodeji

Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo na to, aby bylo prodávaná věc před ním předvedena a překontrolována, nebo aby byl kupující seznámen s jejími funkcemi, údržbou, vlastnostmi a s technickými a provozními podmínkami, popsanými v návodech pro obsluhu.

 

Právo kupujícího na vrácení věci bez udání důvodu

Kupující má právo vrátit zakoupenou věc do 14 dnů od koupě bez udání důvodu za podmínek, že je věc nepoužitá, nepoškozená a v původním obalu s veškerým příslušenstvím.

Uvedené právo vrátit zakoupenou věc se však nevztahuje na zboží kategorie sluchátka, počítačové hry, nahrané nebo nenahrané CD, DVD, Blu-ray nosiče a věci určené pro osobní hygienu (zboží kategorie Péče o tělo a zdraví, např. holící strojky, epilátory, digitální teploměry, zastřihovače, zubní kartáčky, atp.).

 

Rozsah odpovědnosti za vadné plnění

Společnost Mavall odpovídá kupujícímu, že zakoupená věc nemá při převzetí vady, zejména že:

- má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost Mavall nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se hodí k účelu, který pro její použití společnost Mavall uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu zpravidla používá,

- odpovídá jakostí, nebo provedením smluvenému vzorku, nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je v odpovídajícím množství, hmotnosti nebo míře,

- vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V případě, že zakoupená věc při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo na odstoupení od smlouvy.

 

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující při převzetí věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že:

- Věc byla instalována nebo používána v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze, nebo vada vznikla jinak nesprávným použitím (např. připojování na nesprávné zdroje el. napětí, provoz při nesprávném napájecím napětí, atd.).

- Věc byla mechanicky poškozena, nebo došlo k neautorizovaném zásahu do výrobku.

- Vada byla způsobena jinou vnější událostí, zejména vniknutím tekutin.

- Věc byla používána k jinému než obvyklému či výrobcem stanovenému účelu.

 

Kupující není dále oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

- U věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednání.

- Na opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním.

- U použité věci na vadu, odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měla věc při převzetí kupujícím, nebo to vyplývá z povahy této věci.

 

Práva z vadného plnění nelze uplatnit u vad a poškození, vzniklých nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním při prodeji věci.

 

Uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců od jejího převzetí kupujícím. Kupující má právo uplatnit reklamaci během pracovní doby v sídle společnosti Mavall, nebo i u kteréhokoliv autorizovaného servisu, uvedeného na webových (internetových) stránkách výrobce dané reklamované věci.

 

Reklamaci je možné uznat, jako oprávněnou pouze v případě prokázání následujících skutečností:

- Věc byla zakoupena od společnosti Mavall, tento fakt prokáže kupující zpravidla platným daňovým dokladem (účtenkou) s vyznačením data prodeje.

- Věc je opatřena úplným identifikačním štítkem výrobku s čitelným výrobním číslem.

- Věc je vadná, za tím účelem je kupující povinen předložit vadnou věc s veškerým příslušenstvím na sídle společnosti Mavall, nebo vadu prokázat servisnímu technikovi autorizovaného servisu.

- Jedná se o vadu, za kterou společnost Mavall odpovídá z důvodu vadného plnění.

- Nejedná se o vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud byla na takovou vadu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 

Vyřízení reklamace

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude ujednána lhůta delší. Podmínkou pro běh této lhůty je však skutečnost, že kupující k vyřízení reklamace poskytl veškerou potřebnou součinnost, zejména umožnil společnosti Mavall reklamovanou věc přezkoumat. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, a to se jedná zejména o právo od smlouvy odstoupit. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci, nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zakoupenou věc použít (záruční doba), odpovídá společnost Mavall za to, že taková věc bude způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti pouze během uvedené záruční doby.

 

Společnost Mavall informuje kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, nebo elektronické pošty na uvedené e-mailové adrese od kupujícího. Nebude-li informace o vyřízení reklamace kupujícímu z jakéhokoliv důvodu doručena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, je kupující povinen se ihned dostavit po uplynutí této lhůty k vyřízení reklamace do sídla společnosti Mavall nebo kontaktovat společnost Mavall na telefonu +420 724 993 000, nebo e-mailem na reklamace@mavall.cz

 

Pokud si kupující přes písemnou výzvu nevyzvedne reklamovanou věc, ani po uplynutí 8 (slovy: osmi) měsíců ode dne vyřízení reklamace, může ji společnost Mavall vhodným způsobem prodat na účet kupujícího ve smyslu ustanovení § 2428 Občanského zákoníku. Výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady s prodejem.

 

Závěrečná ustanovení

Ustanovení tohoto Reklamačního řádu se použije přiměřeně, podle charakteru služby, také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb, pokud něco jiného nevyplývá z platných právních předpisů, nebo příslušných podmínek poskytování těchto služeb.

 

Společnost Mavall nepřebírá odpovědnost za ztrátu dat ponechaných na médiích během reklamace nebo servisního zásahu.

 

Práva a povinnosti společnosti Mavall a kupujícího se jinak řídí Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

 

V případě, že dojde mezi společností Mavall a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je zejména:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz (www.adr.coi.cz)

 


↓REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zpět do obchodu