Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LUMATEC, s.r.o. IČ 17184088 se sídlem Horní Cetno 1, 294 30 Niměřice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

LUMATEC, s.r.o. 

Horní Cetno 1, 294 30 Niměřice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 367823

Email: info@lumatec.cz

Telefon: +420 739 486 485

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Jedná se především o osobní údaje: 

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Bankovní spojení, bankovní účet
 • Přehled (historie) realizovaných nákupů
 1. Cookies slouží k zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (Nákup a prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace), Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Plnění právní povinnosti, povinnost dle českého práva nebo práva EU - Zákon o účetnictví, Zákoník práce, Zákony v oblasti soc. zabezpečení a zaměstnanosti, Zákon o pojišťovnictví, Zákon o legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML) atd.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 • kontaktovat Vás v případě dodatečných dotazů nebo Vám poradit či doporučit produkty z naší nabídky.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchování údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu patnácti (15) let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu tří (3) let a nebo než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle deset (10) let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, nebo do odvolání souhlasu.
 • Ve většině případů jsme nuceni uchovávat Vaše osobní údaje v souladu se zákony (Zákon o účetnictví, Zákoník práce, Zákony v oblasti soc. zabezpečení a zaměstnanosti, Zákon o pojišťovnictví, Zákon o legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML) atd.) to je zpravidla po dobu deseti (10) let.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže
 2. Osobní údaje je taktéž možné nechat vymazat z databáze společnosti. Písemné žádosti zašlete na e-mail: info@lumatec.cz

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • Podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy.
 • Zajišťující služby provozování webových stránek (WEDOS Internet, a.s.) a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek.
 • Zajišťující marketingové služby.
 • Naši dodavatelé pro zajištění logistiky (dodávka zboží a služeb) – plnění smlouvy.
 • Naši partneři pro zajištění kampaní, školení, registrace, reklamace a získání zpětné vazby pro vylepšení zboží a služeb poskytovaných našim zákazníkům – oprávněný zájem (vylepšení zboží a služeb).
 • Auditorské společnosti – plnění právní povinnosti.
 • IT společnosti – na základě oprávněného zájmu. Jedná se o outsourcing IT služeb a případný přístup k osobním údajům v rámci správy IT systémů.
 • Dodavatelé (výrobci) IT Produktů - v rámci reportingu jsou dodavatelům předávány informace (osobní údaje) o našich obchodních partnerech.
 • Orgány státní správy - daňové úřady, zdravotní pojišťovny, sociální pojišťovny, soudy, soudní exekutoři a podobně - na základě plnění právní povinnosti.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 
 2. Každý subjekt/třetí stranu, které Vaše osobní údaje za výše uvedeným účelem předáváme (pokud se nejedná o plnění právní povinnosti), zavazujeme:
 • Povinnost chránit osobní údaje
 • Povinnost mlčenlivosti
 • Povinnost spolupráce při kontrole dodržování ustanovení GDPR

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedené v čl. I těchto podmínek. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

To vše na e-mailu správce info@lumatec.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Správce je oprávněn v případě opakovaných nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Údaje osob mladších 16-let

 1. Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze v případě, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Odesláním registračního formuláře z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27. 05. 2022

 

↓Podmínky ochrany osobních údajů platné od 27. 05. 2022